Nước phân tích
Đồng hồ đo mức
Đồng hồ đo lưu lượng
Áp lực cụ

https://sc04.alicdn.com/kf/Hb4c3c64d5dc245c0b5e8249987254795G/242407083/Hb4c3c64d5dc245c0b5e8249987254795G.jpg